Om föreningen

Om föreningen

Föreningen bildades i januari 2006 för att förvärva mark och uppföra lägenheter för upplåtelse med bostadsrätt i Lunds kommun. Bolagsverket registrerade föreningen i mars 2006.

Föreningen äger tre flerbostadshus (E, F och G) och ett mindre hus (H), som är belägna vid Södra vägen väster om höghusen Lunna Töser, strax söder om Lunds medeltida stadskärna. Bostadshusen uppfördes under åren 2006-2007 och färdigställdes under första halvåret 2008. Inflyttning skedde etappvis under första halvåret 2008, de sista bostadsrättshavarna (hus E) flyttade in i juni 2008. Antalet lägenheter är 78 st.

Hus E (närmast Lunna Töser) är ritat av arkitekterna Fojab i Lund och övriga hus av Tengbom Michelsen. Byggnaderna har uppförts av Skanska Nya Hem.

Bostadsrätt

Bostadsrätt innebär nyttjanderätt till hus eller del av hus utan begränsning i tiden. Det är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Bostadsrätt, som regleras i bostadsrättslagen, får endast upplåtas till medlem av bostadrättsföreningen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, så även lagen om ekonomiska föreningar gäller för bostadsrättsföreningar. En bostadsrättshavare äger inte fastigheten utan förvärvar en andel i bostadsrättsföreningen. Genom bostadsrättsföreningen äger medlemmarna tillsammans bostadsrättsföreningens byggnader och mark.

Den som är medlem i en bostadsrättsförening och ägare till en bostadsrätt äger rätten att bo i lägenheten. Medlemmarna i en bostadsrättsförening har gemensamt ansvar för fastigheten, där de bor. Rättigheter och skyldigheter (enligt lag och stadgar) gentemot föreningen delas av de boende. Det unika med bostadsrätt att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Detta gör medlemmarna bland annat på föreningens årsstämmor.

Bostadsrättsföreningen måste bevilja medlemskap om förvärvaren uppfyller villkor som kan vara uppställda i dess stadgar. Föreningen kan därför göra en kreditprövning av köpare av en bostadsrättslägenhet. Förvärvaren måste bli medlem i föreningen för att övergången ska vara giltig.

En bostadsrättshavare har nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Man har också vårdplikt av bostaden och ska på egen bekostnad hålla allt som finns inuti lägenheten i gott skick (enligt lag och stadga). Bostadsrättshavare kan dock inte genomföra ändringar i en lägenhet, som innebär större ingrepp i en lägenhet, t ex ombyggnader eller inglasning av balkong, utan styrelsens godkännande. En ansökan måste då lämnas till styrelsen, med nödvändiga ritningar bifogade.

En bostadsrätt kan överlåtas (ofta kallat försäljning, eller genom arv). Nyttjanderätten kan förverkas vid misskötsel och andra allvarliga kontraktsbrott (se bostadsrättslagen och stadgarna). Detta omfattar även om en lägenhet hyrs ut i andra hand utan föreningens (dvs styrelsens) godkännande.

En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring. Denna behöver dock kompletteras med ett s.k. bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget omfattar det utökade underhållsansvar som bostadsrättshavaren har enligt bostadsrättslagen och stadgarna. BRF Buketten har tecknat en kollektiv försäkring för bostadsrättstillägg, vilket betyder att boende inte behöver teckna egna bostadsrättstillägg till sina hemförsäkringar, men den boende ska fortfarande själv bekosta självrisk o. dyl.

Föreningsstämma och styrelse

Medlemmar i en bostadsrättsförening har stora möjligheter att påverka sitt boende. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening. På föreningsstämman kan medlemmar påverka de beslut som tas i föreningen. Medlemmar kan påverka vilka som ska behandlas på stämman genom att lämna motioner till stämman. Alla motioner som har lämnats in i tid behandlas på stämman.  Föreningsstämma hålls årligen, vanligen under maj. Vid behov kan även extra föreningsstämma hållas. Protokoll från föreningsstämmor är offentliga och läggs därför ut på hemsidan.

Det är också stämman som väljer styrelse för bostadsrättsföreningen. Styrelsen har ansvar för den löpande operativa verksamheten och fastställer årsavgiften, så att den täcker föreningens kostnader. I den operativa verksamheten ingår att teckna avtal med entreprenörer för att sköta ekonomi, gemensam el, vatten, ventilation och värme. Vidare att teckna avtal angående skötsel av gemensamma utrymmen (bl.a. städning) samt av mark, stenläggning och gräsmattor.

Föreningsstämman väljer även revisor. Dennes uppgift är att granska om styrelsen följer lagstiftning och stadgar. Vidare ska revisorn granska att styrelsen förvaltar föreningens ekonomi och egendom på ett sätt som gagnar föreningen i ett långsiktigt perspektiv. Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen och kan också vara ett företag. Detta hänger samman med att uppdraget som revisor är en mycket kvalificerad och ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper om relevant lagstiftning.

Styrelsens målsättning är att tillvarata föreningens och medlemmarnas intressen. Enskilda medlemmars intressen måste därvid alltid vägas mot föreningens gemensamma intressen. Med ställningen som förtroendevald och insyn i föreningens verksamhet följer också sekretessplikt och diskretion för ledamöter och suppleanter i styrelsen i kontakter med enskilda medlemmar och i kontakter utanför föreningen. Protokoll från styrelsemöten år således inte offentliga.