Medlemsinformation

Balkonger –inglasning

Brf Buketten hade ett tidsbegränsat generellt tillstånd för inglasning av balkongerna som gällde fram till oktober 2014. Den som nu vill glasa in sin balkong måste själv ansöka om bygglov för detta hos kommunen, och själv betala avgiften för bygglovet.

Inglasning av balkong innebär en större förändring som påverkar husens fasader och utseende. Fasaderna tillhör föreningen och inte enskilda lägenheter. Sådana ingrepp kräver enligt bostadsrättslagen och därmed även enligt föreningens stadgar, styrelsens godkännande.

Du måste därför först lämna en skriftlig ansökan (eller via e-post) till styrelsen, innan ansökan om bygglovet lämnas till kommunen.  Med ansökan ska följa den plan, som utifrån ritning eller bild och mätning, beskriver installationen.

När du fått bygglovet, lämna då en kopia av detta till styrelsen.

Det är möjligt att välja vilken leverantör man själv önskar. Det inglasningssystem du avser att installera får dock av estetiska skäl inte avvika från de i fastigheten redan befintliga inglasningarna. (System Windoor).

Rådfråga gärna Allan Jackson, tekniskt ansvarig i föreningen. Det är bra om så sker redan före ansökan om bygglov.

Tyvärr gäller inte ROT-avdraget för inglasning av balkonger i bostadsrättsföreningar. Skatteverket ger exempel på tjänster som ger rätt till ROT-avdrag.

Viktigt att notera är att inglasning av balkongen är en åtgärd som medlemmen själv har fullt ansvar för. Ev. fel eller problem som följer av inglasningen ska reklameras hos och vid behov åtgärdas av installatören. Det är inte föreningens ansvar, men styrelsen bör informeras.

För mer information om inglasning och skötsel, klicka på länken för att se Windoors skötselråd för inglasade balkong.

Balkonger – annat

Föreningen kan inte förbjuda utomhusantenner (parabolantenner). Dock kan parabolantenner som är placerade på utsidan av balkonger utgöra fara för allmänheten. Styrelsen har beslutat tillåta parabolantenner inne på den egna balkongen, inte utanför räcket. Placering av parabol.

Markiser ska ha godkänd utformning och färg. De får inte sättas upp utan styrelsens godkännande. Detsamma gäller uppsättning av vindskydd för balkong eller uteplats.

Det är inte tillåtet att sätta upp hyllor eller annat som kräver borrning i fasaden.

Dörrmattor får inte skakas från balkongerna, eftersom det kan damma in på närliggande balkonger. Fimpar, cigarettpaket, öl-/läskburkar, flaskor o dyl får inte kastas ut från balkongerna.

Balkonger  och uteplatser  – grillning och fyrverkerier

Att grilla på balkongen eller uteplatsen anses vara en brandfara. Gasolgrill och kolgrill är inte tillräckligt säkerhetsklassat av myndigheterna varför det endast är tillåtet att grilla med elgrill på balkonger och uteplatser. Dessutom kan grillos och grillrök vara störande för grannarna.

Även fyrverkerier och smällare kan utgöra en brandfara och får därför inte avfyras från balkonger, uteplatser eller innergårdar.

Barnvagnar, rullatorer och rullstolar

Barnvagnar, rullatorer eller rullstolar får inte stå i trapphusen (t ex utanför lägenheten) utan de måste tas in i lägenheterna. De får inte placeras på entré-, källar- eller garageplan. Entréer och trappor är utrymningsvägar och måste vara helt fria så att utryckningspersonal kommer fram vid brand och olyckor.

Det finns märkta utrymmen i anslutning till cykelgaragen där barnvagnar och rullstolar kan parkeras.

Det finns märkta utrymmen i anslutning till cykelgaragen där barnvagnar och rullstolar kan parkeras.

Brandfarliga vätskor

Enligt brandskyddsmyndigheten får inga brandfarliga vätskor/produkter förvaras i källare/förråd/garage, trapphus eller förrådsgångar. Tändvätska, lampolja, fotogen, sprayburkar, gasol och diverse lösningsmedel m.m. kan i mindre mängd förvaras i bostaden. Se nedan rekommenderad länk. Bensin i reservdunk och sprithaltig spolarvätska skall i förekommande fall förvaras i låst bil.

Se mera i länk nedan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandfarliga ämnen i bostad och fritidsmiljö.

Bredband

Föreningen har tecknat avtal med Telia för bredband, som omfattar Internetkoppling, TV och fast telefoni. TV-box(ar) med fjärrkontroll tillhör lägenhet och ska således överlämnas till den nye lägenhetsinnehavaren. Om du/ni vill ha tillgång till TV-kanaler utöver de som ingår i avtalet, så måste du/ni teckna egna avtal med Telia.

Cyklar och mopeder

Cyklar och mopeder placeras i cykelgarage eller i cykelställCykelgarage finns i hus E (källarplan, sydsida), hus G (markplan, sydsida) och det undre bilgaraget (åt norr). Dörrarna har försetts med skyltar. Cykelställ finns vid ingången till hus E och hus F, samt på ömse sidor av hus H (miljöhuset). Cyklar eller mopeder får inte placeras i källargångar, garagegångar/-platser, entréer eller på gångbanor. Cyklar får absolut inte parkeras på trottoaren mot husväggen.  De bör inte heller parkeras utanför cykelställ, eftersom framkomligheten kan försvåras.

Entrédörrar

Det är viktigt att avsedda låstaggar används vid in- och utpassage från entréerna, samt från/till källare och garage i fastigheten. – Vid manuell öppning påverkas portens/dörrens låsfunktion och den kan då stanna i öppet läge. Det kan också medföra att port/dörr inte går att öppna. Utöver att porten/dörren inte fungerar är kostnaden för föreningen 1500 kr vid varje reparationstillfälle.

Vidare får entrédörren inte ställas upp med hjälp av något fysiskt föremål (t ex dörrstopp, dörrkil, tidning, pinne, bräda eller annat). Även i detta fall kan det leda till att porten/dörren inte fungerar.

Portstängaren vid in- och avflyttning. Vid inflyttning och avflyttning kan man tillfälligt ha behov att ställa entréporten i öppet läge en längre stund. Detta kan ske genom att trycka på en svart knapp på yttre kortsidan av länkarmslådan, som sitter på insidan ovanför porten. Grönt punktljus visar vid tryckning hur porten ställs i öppet resp. automat-läge för stängning.

Grillning utomhus

Utomhusgrillning ska enl. stämmans beslut 2016 tillåtas (1) vid björkarna med två parksoffor och ett bord mot Hardebergaspåret , och (2) vid de tre parksofforna mellan Hus E och Lundatöserna. Tänk på att grillos och rök kan upplevas besvärande för kring-boende. Städa upp efter grillningen. Slå vatten på avslocknad restkol. Ta hand om kol och sotigt spillvatten då ni avslutar. På balkonger och uteplatser är endast elgrill tillåten. Gasol eller kolgrillning är inte tillräckligt säkerhetsklassad av brandmyndigheterna.

Hundar

Håll alltid hund kopplad inom föreningens område. Hund får inte släppas lös och springa omkring i föreningens rabatter, bland buskar eller på gräsmattor. Hund ska inte få rasta sig själv på föreningens innegård och grönytor.

Hundbajs och kiss är ohygieniskt för alla, utgör en otrevlig arbetsmiljö för trädgårdsarbetarna och skadar gräset. Bajs ska plockas upp omgående och slängas i kommunens kärl för hundbajs, som finns vid Hardebergaspåret, alldeles nära föreningens hus.

Hyllan – på sparlåga

I samband med stämman i maj 2019 meddelade tyvärr Jörgen Jadbäck att han önskade avsluta arbetet med lånebokhyllan. Föreningen uttryckte på stämman ett stort tack till Jörgen för det arbete som han under 10 år har lagt ner på lånebokhyllan. Hyllan kommer att finnas kvar under en tid framöver, men ingen har något skötselansvar. Om någon har donerat böcker till hyllan och gärna vill behålla dem, så går det bra att hämta dem. Även andra är välkomna att hämta böcker. Nya donationer undanbes.

Inomhustemperatur

Rekommenderad temperatur inomhus är 20-24 grader. Vanliga termometrar ger en indikativ inomhustemperatur. Temperaturen ska inte mätas vid fönster, yttervägg eller bärande innerväg, utan vid icke-bärande innervägg, som inte nås av solljus, eller helst en bit ifrån denna. För säkrare mätning av temperatur används operativ mätning, som kräver mer avancerade mätinstrument. För mer information om inomhusklimat se Folkhälsomyndigheten.

Kranvatten

Vattnet i våra kranar levereras av Sydvatten, som hämtar råvatten från Bolmen och Vombsjön, för Lunds del handlar det om vatten från Bolmen. Detta vatten är mjukt med 3-4 hårdhetsgrader. Det betyder att man kan använda mindre mängder tvättmedel i tvättmaskinerna. För mer information se Sydvatten.

Källarförråd och källargång

Källarförråd är märkta med lägenhetsnummer (bokstav + 2 siffror). Gods och föremål ska förvaras i källarförråden. De får inte placeras utanför källarförråden, i källargång. Gods eller föremål som har placerats i källargång kommer att avlägsnas och kastas. Källargångar ska hållas fria (för städning och räddningstjänst).

Elcentraler får inte blockeras.

Föremål får inte hängas på eller över ledningar och rör som går genom ett källarförråd, eftersom isoleringen kan skadas.

Eldfarliga saker – t ex bensin och gasol – får inte förvaras i källare, se under rubriken Brandfarliga saker.

Ljudnivå och störningar

Mellan kl 22.00 och 6.00 får ljudnivån i lägenheterna eller i trapphusen inte störa de kringboende. Om du planerar att ha gäster, så informera gärna dina närmaste grannar. Om du har fönster och balkongdörr stängda, så går det ut mindre ljud. Det handlar helt enkelt om att visa hänsyn.

Tänk på att även dagtid kan musik med hög volym upplevas störande. Om musiken hörs i trapphuset, hörs den även i intilliggande lägenheter.

Vad som är störning eller inte utgår från vad som är den allmänna uppfattningen att boende i ett flerfamiljshus bör tåla, inte individuell känslighet. Men viss hänsyn är alltid bra. Vid omfattande och långvariga störningar kan bostadsrättshavaren riskera att förlora lägenheten (BRL 7 kap).

Lägenhetsförteckning, lägenhetsregister och lägenhetsnummer

Lägenheterna har numera dubbla nummer, dels ett tidigare och dels ett nytt enligt det nationella lägenhetsregistret.

Det ursprungliga lägenhetsnumret finns i två varianter en bokstav (E – H) och två siffror eller två siffror (E: 05, F: 06, G:07, H:08) plus två siffror. De två senare siffrorna är ett löpnummer, där första siffran anger våningsplan. En bostadsrättsförening är skyldig att föra en lägenhetsförteckning över föreningens lägenheter. I lägenhetsförteckning, som HSB administrerar, görs registreringen på grundval av de gamla numren, vilka  även i fortsättningen gäller vid köp och försäljning av lägenheter. De används även vid pantsättning av lägenheter. Porttelefonen använder de två sista siffrorna. Det är detta nummer som ska användas vid överlåtelser, kontakter med HSB, internt inom föreningen etc. Källarförråden är märkta med detta lägenhetsnummer.

Lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistret omfattar fyra siffror. De två första anger våningsplan, där 10 betyder plan 1, 11 plan 2 etc, så 16 är plan 7. De två sista är ett löpnummer för lägenheter på samma plan i ett trapphus. Numren är inte unika, t ex lgh-nr 1001 finns i samtliga trapphus, därför måste hela adressen användas – exempelvis Södra vägen 9E, lägenhet 1101, i Lund (minimum är 9E 1101). Lägenhetsregistrets nummer används för folkbokföringen. För mer information om lägenhetsregistret se Lantmäteriet (under fastigheter).

Båda numren finns på dörrfodret (övre hörnet på dörrens låssida) till varje lägenhets ingångsdörr. Nummer enligt lägenhetsregister finns också i anslagstavlan i anslutning till namnskyltarna.

Obehöriga besökare

Med tanke på att det förekommer försök att tränga sig in i lägenheter, speciellt hos äldre personer, så bör du bara släppa in personer som söker dig – och definitivt inga okända personer.

Stölder och risk för inbrott och skadegörelse måste förebyggas. Det är viktigt att vi alla försöker undvika att personer, som vi inte känner igen, försöker smita in via trapphusen, i garaget eller miljörummet när vi passerar in och ut från dessa.

I samband med att man kör in i eller ut från garaget. Vänta gärna tills garage-porten har gått ner innan du kör vidare. När det gäller trapphusen, stanna gärna kvar så att entrédörren till trapphuset har gått igen.

Porten till miljörummet får under inga omständigheter ställas upp medan man är miljörummet, eftersom det innebär möjligheter för okända att smita in under förevändning att de ska lämna sopor.

Ombyggnad av lägenhet

Innan ombyggnad får påbörjas måste ritningar presenteras och godkännas av styrelsen. Detta gäller även inglasning av balkong. En vattenskada p g a felaktig ombyggnad kan stå föreningen dyrt, mycket dyrt.

Lägenheter som byggs om ska ha ritningar godkända av Brf Bukettens styrelse eller byggherren, Skanska.

Parabolantenner

Föreningen kan inte förbjuda parabolantenner. Dock kan parabolantenner som är placerade på utsidan av balkonger utgöra fara för allmänheten. Styrelsen har beslutat tillåta parabolantenner inne på den egna balkongen, inte utanför räcket. Placering av parabol.

Radiatorer (element)

Värmen och därmed inomhustemperaturen regleras centralt. Det är inte möjligt att reglera värmen individuellt. Värmen i föreningens lägenheter fjärrstyrs nu via 15 strategiska mätställen i våra hus. Värmeleverantören garanterar i avtal komfortvärme (21°)  året om. Termostaterna på radiatorerna känner av värmen i lägenheten och släpper på eller av varmvatten för att hålla temperaturen stabil. Termostaterna kan inte användas för att höja eller sänka temperaturen inomhus. Rör därför inte termostaterna, det kan störa hela systemet.

Om radiatorerna är kalla, så beror det oftast på att trycket i värmesystemet har blivit för lågt. Det kan inte den enskilde lägenhetsinnehavaren åtgärda, utan det måste åtgärdas vid värmeväxlaren. Radiatorerna (elementen) ska endast luftas, om det har kommit in luft. Om radiatorerna luftas så riskerar trycket i värmesystemet att sjunka. Det varma vattnet till radiatorerna kan då inte stiga uppåt i rörledningarna, då blir radiatorerna kalla. Lufta därför inte radiatorerna.

 Vrid termostaten och ställ in dem rätt

Ett vanligt fel på radiatorerna är att termostaten fastnat i stängt läge efter sommaren. Då kan man pröva att varje höst vrida upp och ner termostaterna 2-3 gånger vid ett tillfälle.

Termostaterna ska i första hand vara fullt öppna (i maxläge). Vrid endast ner dem i de rum där du önskar ha det svalare, t ex sovrum och förråd. Är det för varmt då termostaterna är fullt öppna (står i maxläge) är det ett tecken på att det går ut för mycket värme till fastigheten. Det problemet måste lösas vid fjärrvärmecentralen.

Radonmätning

Radonmätning har genomförts i 18 lägenheter, fördelade på olika våningsplan och olika trapphus, i husen E, F och G. Mätningarna genomfördes genom att i varje lägenhet placerades två mätdosor ut och mätningarna pågick från december 2012 till mars 2013. Samtliga mätresultat har nu kommit tillbaka. Det ser likadant ut i alla lägenheter där mätningar gjorts. Mätvärdena ligger under 30 Bcq (becquerel), vilket är mycket bra. Det betyder att det inte finns någon risk för radonstrålning i föreningens byggnader.

Spiskåpa (köksfläkt)

När spiskåpan används så sugs luft ut, vilket kan göra det svårt att öppna balkongdörren eller lägenhetsdörren. Det är därför lämpligt att öppna ett fönster, när spiskåpan används.

Trapphus – barnvagnar och annat

Trapphusen är trånga. Det finns inte plats för barnvagnar och annat utanför lägenheterna, utan de måste tas in i lägenheten. Detta är viktigt för att underlätta för städarna. Vidare för brandsäkerheten och att framkomligheten inte försvåras vid utrymning. Det gäller därför

  • att det inte får finnas några mattor utanför lägenheterna i trapphusen, utan mattorna kan placeras på insidan av lägenhetsdörren,
  • att det inte får står några barnvagnar eller rullstolar i trapphusen, utan dessa måste tas in i lägenheterna eller placeras i de utrymmen som finns i anslutning till cykelgaragen,
  • att det inte får placeras ut krukväxter i trapphusen eller i deras fönster,
  • att det inte får ställas ut soppåsar utanför lägenheten.

Trapphus – fönster

Det är inte tillåtet att öppna fönster i trappuppgångarna. Anledningarna är dels att lamporna i trapphusen tänds av ljudnivån utomhus, och dels risken för vattenskada inomhus i samband med regn.

Trapphus – rökning

Det är inte tillåtet att röka i offentliga lokaler och inte heller i lokaler där många personer ska kunna vistas (enligt Tobakslagen 1993), eftersom andra då utsätts för passiv rökning, vilket inte är ofarligt. Det är därför inte tillåtet att röka i trapphuset. Om du inte vill röka i din lägenhet så får du röka antingen på balkongen eller utomhus (tag då gärna med dig en askkopp). Det är inte heller tillåtet att röka omedelbart utanför ingångarna. Andra måste kunna passera in och ut utan att utsättas för tobaksrök.

Trädgård

Marken omkring föreningens hus är gemensam för samtliga lägenheter. Det är inte tillåtet att plantera ut egna växter (inkl. lökar, perenner, rosor, buskar eller träd) på någon del av föreningens rabatter och grönytor.

Man får inte på egen hand beskära eller klippa buskarna utanför uteplatsen. Kontakta i stället styrelsen och beskriv problemet. Vill man ha egna växter, så måste dessa planteras i krukor, och placeras på den egna stenlagda uteplatsen. Det är inte tillåtet att sätta upp staket eller dylikt runt uteplatsen.

Det är inte heller tillåtet att låta hundar bajsa blanda buskarna utanför uteplatsen. Det gäller också föreningens övriga planteringar och gräsmattor. Hundbajs ska plockas upp och läggas i kommunens latrintunna vid Revingelyckan.

TV-koder och boxar

 Föreningen har ett kollektivt abonnemang med Telia AB för alla 78 lägenheter avseende digitalt bredband och tv. Till varje digitalbox och router hör en id-kod, och en kontrollkod. Boxar och koder tillhör alltid respektive lägenhet och skall när bostaden överlåtes/försäljes, överlämnas till den nye ägaren.

Om id- och kontrollkod saknas, så kan man logga in på Mitt-Telia-kontot (www.telia.se). Ett sådant konto är enkelt att skapa. När man har loggat in, så klickar man på koder (till TV, bredband m.m.) i den horisontella listen.

Koder kan även fås via telefon, på Telia, tel. 90200. Ange då ”Bredband”, eller ”Tv”och begär ”Support”. Telia letar upp er anknytning via ert personnummer.

Vid anslutning till wi-fi, finns på routerns baksida, koder och lösenord som med automatik eller manuellt, vid behov, kan anslutas till en smartphone, i-pad eller liknande (se kom-igång-guiden).

Vid frågor kring det kollektiva abonnemanget med Telia, kontakta Allan Jackson.

Tvättstuga

Vi som använder tvättstugan.
För allas trivsel och för att undvika konflikter, respektera alltid den tid som någon reserverat på bokningstavlan.

Lämna alltid tvättstugan i gott skick i slutet av tvättiden.

Sopa och torka golvet samt maskinernas ytor.

Rengör filtret bakom torktumlarens lucka.

Lyft ut, rengör och återställ filterkåpan under innertaket i torkskåpet.

Använd en tvättpåse för plagg med metall- eller plastskenor, t.ex. en bygel-bh. Metall- och plastdelar kan blockera vattenflödet och orsaka skador.

Återställ kallmangelns strömbrytare på noll (0) efter användning.

Kasta tomma förpackningar i återvinningsrummet.

Genom att följa dessa enkla regler kan vi alla hjälpas åt att hålla vår gemensamma tvättstuga säker, fräsch och bekväm.

Skulle något gå sönder informera någon av styrelseledamöterna: Lars Nöremark eller Allan Jackson.

Ventilation och OVK

Ventilationen i föreningens hus är utformad så att värme återvinns i frånluften (utgående luft). Utluftsventiler finns i badrum, klädkammare och kök (spiskåpa). Övriga ventiler är för tilluft. Ventilationen regleras centralt, den kan inte regleras i varje lägenhet specifikt. Det är helt olämpligt att själv försöka ändra ventilerna, eller att stoppa trasor eller andra föremål i luftgångarna, eftersom det i så fall påverkar värden för  luftflöde och ventilering även för andra lägenheter. Att göra så är inte tillåtet.

 Ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet av certifierad besiktningsman, s.k. obligatorisk ventilationskontroll (OVK). För den typ av ventilationssystem som föreningen har (FTX – från- och tilluft med värmeåtervinning), så ska det göras vart tredje år. Samtliga lägenheter ska kontrolleras. Besiktningsmannen utfärdar protokoll, som överlämnas till föreningen (fastighetsägaren) och kommunens byggnadsnämnd (tillsynsmyndighet). Protokollet anslås i anslagstavlan i varje trapphus.

Ett ventilationssystem byter endast luften, det påverkar varken luftfuktighet eller temperatur. Det ska inte förväxlas med en luftkonditioneringsanläggning.