Parkering och besöksparkering

Föreningen disponerar sex markerade parkeringsplatser på området, varav en endast avser handikapparkering.

  • Tre platser varav en för handikappade mellan E- och F-husen.
  • Tre p-platser söder om F- och G-husen.

För handikapparkering fordras handikapptillstånd. Tillstånd ska visas väl synligt innanför vindrutan.

Även p-platser mellan LKF:s hus och G-huset kan användas. För dessa platser gäller dock inte besöksparkeringskortet, se nedan. Parkeringsbiljett ska här alltid lösas i p-automaten mellan G-huset och LKF:s hus, betala med mynt eller Parkster.

Parkeringsskiva gäller inte. Gäster kan använda föreningens besökskort dagtid (se nedan) på p-platser som tillhör Brf Buketten. För övriga platser gäller att p-biljett måste lösas i p-automaten.

 Besöksparkering

Styrelsen har beslutat att besöksparkering kan ske på de sex ovan nämnda p-platserna. Medlem kan få ett p-kort utskrivet av föreningen, dock endast ett p-kort per lägenhet. Kortet är endast avsett för besökande gäster.

Följande regler gäller för kortens användning.

  • Dagtid,kl 7.00-23.00, gäller en begränsad p-tid om max 6 timmar i följd.
  • Nattetid är parkering fri.
  • P-kortet får inte användas för medlems eller boendes egen bil. Inte heller för bil medlem eller boende brukar i tjänsten, hyr, leasar eller lånar.

Parkering får inte gratis ske dygnsvis, eller under längre p-tider i sträck än ovan sagda. Vid parkering utöver ovan angiven tid skall p-avgift betalas. P-kvittot ska placeras under vindrutan, synligt för kontroll.

Om Parkster används skall denna dekal kunna ses synlig utifrån.

Förmånen med besöksparkering gäller så länge angivna regler respekteras. Vid missbruk kan besökskort i förekommande fall dras in av styrelsen och upphör då att gälla. P-kort ska återlämnas till styrelsen då medlem avflyttar