Garageplatser i Brf Buketten

Tilldelning av garageplatser

I föreningens garage finns 56 platser för bilar och 4 platser för MC, moped eller specialfordon. Det är endast boende medlemmar i Brf Buketten (dvs. lägenhetsinnehavare med adress Södra vägen 9A-H), som har rätt att hyra garageplats.

Tilldelning av garageplats sker efter gjord ansökan och enligt en upprättad aktiv kölista, som styrelsen har hand om. Saknar du som medlem garageplats men är intresserad av en, så måste du lämna in en ansökan på särskild blankett (se sidospalten). Först i kön får en garageplats när en sådan blir ledig. Kötiden räknas från det att ansökan om garageplats sker (från lägenhetsinnehavaren) eller från det datum då lägenhetsinnehavaren tillträder lägenheten, om ansökan görs innan lägenheten tillträtts.

Huvudregeln är att en medlem efter ansökan kan tilldelas en garageplats för bil, och en garageplats för mc, moped eller specialfordon. Möjligheten att efter ansökan tilldelas två garageplatser för bil eller för MC kan endast bli fallet om ingen medlem längre står i aktiv kö för en plats, och att en eller flera platser därför sedan viss tid står/stått outhyrda. Styrelsen avgör när situationen ger en sökande en sådan möjlighet.

Vid överlåtelse av bostadsrättslägenhet återgår uthyrd garageplats till föreningen. Detta är fallet eftersom garageplatser enligt de ursprungliga och gällande upplåtelseavtalen inte tillhör lägenheten (se även Bostadsrättslagen kap 6 §10). Det är inte nödvändigt för säljaren att säga upp garageplatsen, hyresavtalet upphör automatiskt vid försäljning eller överlåtelse av lägenhet, vid tiden för köparens tillträde.

Medlem, som inte längre har behov av en garageplats, kan säga upp den. Detta görs skriftligt på särskild plats på hyreskontraktet för garageplatsen. Uppsägningstiden är två kalendermånader.

Vidare gäller

  • Garageplats får inte hyras ut i andra hand. Behöver lägenhetsinnehavaren inte längre garageplatsen, ska den återgå till föreningen. Uppsägning görs då på hyreskontraktet, med 2 månaders uppsägningstid.
  • Garageplats gäller endast för uppställning av ett fordon.
  • Fordon får inte parkeras otillåtet, dvs. på någon annans plats eller utanför markerad plats.
  • Föreningen är inte ansvarig för inbrott i fordon, skadegörelse eller eventuell skada på fordon i garaget p.g.a. påkörning eller dylikt.
  • Hyresgäst ska teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar för fordonet (såsom trafik- vagn-, brand- och stöldförsäkring).

Betalning av hyra för garageplats och kontrollavgifter

Det är från och med januari 2019 HSB som administrerar register över garageplatser och fakturerar hyresavgift för garageplats, vilket samordnas med fakturering av månadsavgift för lägenhet. Hyran ska, som månadsavgiften för lägenheten, betalas i förskott senast den sista vardagen före varje kalendermånads början.

Vid försenad hyresbetalning kan hyresgästen komma att debiteras, dels dröjsmålsränta (enligt räntelagen) och dels påminnelseavgift och inkassoavgift (enligt lag om ersättning av inkassokostnad).

Städning av garage

Städning sker en gång om året i april (efter vintern). Information ges inför varje städning, främst genom anslag på dörrarna mellan trapphus och garage. När städningen pågår, kl 8- 17, måste garaget vara tomt, inga bilar, andra fordon eller annat får finnas kvar.