Uthyrning av bostadsrättslägenhet i andra hand

Tillstånd för uthyrning i andra hand

För att du ska få lov att hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand måste styrelsen först godkänna uthyrningen (BR-lagen kap 7). Detta gäller även uthyrning till närstående (t ex barn eller föräldrar). Det gäller vidare korttidsuthyrning med användning av tjänster som AirBnb. Om en lägenhet hyrs ut i andra hand utan tillstånd från föreningen så riskerar såväl lägenhetsinnehavaren som andrahandshyresgästen att bli uppsagda och bostadsrätten förverkas (BR-lagen kap 7).

Du måste därför lämna en ansökan till styrelsen och bifoga kopia av andrahandskontraktet till styrelsen (i postlådan i 9E). Ansökan om andrahandsuthyrning ska lämnas 2 månader innan hyresgästen flyttar in. Om styrelsen avslår din ansökan om att hyra ut i andra hand, så kan du överklaga beslutet till hyresnämnden.

Det krävs att du är i en situation där du inte kan använda lägenheten under en viss tid. En medlem i bostadsrättsföreningen får hyra ut sin lägenhet om det föreligger skäl.

Följande skäl är vanliga:

  • rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse,
  • arbete eller studier på annan ort,
  • prova på ett sambo-förhållande,
  • militärtjänst.

Föreningen kommer att ta ut en avgift, när en lägenhet hyrs ut i andra hand. Denna avgift kommer att påföras avierna med månadsavgift. Avgiften uppgår till högst 10% av ett prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken per år (fördelat per månad), enligt stadgarna (§22) och med stöd i BR-lagen (kap 7).

När du hyr ut din lägenhet i andra hand så har du fortfarande fullt ansvar för att månadsavgiften betalas och att lägenheten hålls i gott skick. Du är alltså hyresvärd åt din hyresgäst och du är ansvarig för lägenheten trots att du inte själv bor i den under uthyrningsperioden. Om din hyresgäst stör grannarna på ett grovt sätt eller på annat sätt missköter boendet, kan eventuella följder av detta drabba dig själv, t ex genom att du riskerar att bli uppsagd.

 Se därför över ditt försäkringsskydd, eventuellt kan hemförsäkringen behöva kompletteras med ett särskilt skydd för andrahandsuthyrning. Kontrollera också att din hyresgäst har en egen hemförsäkring (skriv gärna in det i hyreskontraktet).

Varför får man inte hyra ut sin lägenhet hur som helst?

I en bostadsrättsförening är det viktigt att medlemmarna är motiverade och engagerade i sin bostadssituation. En stor andel andrahandsgäster riskerar att leda till ett mindre engagemang och därmed till väsentliga svårigheter för hela föreningsarbetet. Detta är något som drabbar samtliga medlemmar och inte bara den som hyr ut.

Det är också så att föreningens ändamål enligt stadgan är att upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Det är de främsta skälen till att reglerna för andrahandsuthyrning ser ut som de gör.

Bestämmelser kring uthyrning i andra hand återfinns i hyreslagen (12 kap jordabalken).  Sedan 1 februari 2013 finns det en ny lag om privatuthyrning av egen bostad (se faktablad från justitiedepartementet). Den omfattar bostadrättslägenheter, men inte uthyrning i andra hand av hyresrätter. Lagen reglerar hyrans storlek, tvister avgörs efter överklagan till hyresnämnden. Det finns också regler om beskattning av uthyrningen.

Enligt lagen omprivatuthyrning har den som hyr en bostadsrättslägenhet i andra hand har inte rätt till förlängning av hyresavtalet, dvs hyresgästen saknar i det här fallet besittningsskydd. Observera att detta endast gäller bostadsrättslägenhet, där avtalet har skrivits efter att lagen började gälla, dvs efter 1 feb 2013.

Tänk på att om lägenheten (andelen i föreningen) är pantsatt, så måste du ha kreditgivarens (bankens) medgivande för att hyra ut lägenheten i andra hand.

Kontrakt för andrahandsuthyrning

Mallar och exempel på kontrakt för andrahandsuthyrning hittar du bl.a. hos hyresgästföreningen och fastighetsägarföreningen. Kopia av kontraktet ska bifogas ansökan till styrelsen om tillstånd att få hyra ut lägenheten.